واحد تحقیق و توسعه R&D

R&D تحقیق و توسعه

واحد بسیار پویا در زمینه محصولات دندانپزشکی

 تحقیق و توسعه R&D

مشتری مداری با چاشنی نوآوری در محصول

استفاده از روشهای سیست ماتیک در بررسی محصول و بازار

خط تولید بروز که نیاز های بازار را تأمین می کند