خدمات مشتریان

شرکت نویان در قبال محصولاتی که نمایندگی رسمی آنها را در ایران دارد و عرضه می کند، مسئولیت کامل دارد و تمامی موارد مرتبط با Failed را می پذیرد، بدین منظور صرفا کافی است نمونه Failed شده به همراه فرم ارائه شده به واحد خدمات پس از فروش ارسال شود.

Failed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clinical Assessment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .